Regulamin

REGULAMIN AUTO SZKOŁY  Elcar

  1. SPRAWY ORGANIZACYJNE

– Ośrodek szkolenia kandydatów na kierowców kat. B 

– Wykłady odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Auto Szkołę Elcar 

– Zajęcia praktyczne odbywają się przez tydzień w godzinach 6-22 

  1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KAT. B:

– Posiadanie numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)  (Wymieniony dokument należy udostępnić Auto Szkole najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu),

– Wymagany przepisami ustawy wiek osoby szkolonej:18 lat(bądź 17 lat i 9 miesięcy  wymagana zgoda rodzica lub opiekuna),

– Dokonanie wymaganej wpłaty na poczet kursu nauki jazdy. 

  1. RAMACH SZKOLENIA AUTO SZKOŁA ZAPEWNIA:

– Pełny kurs podstawowy kat B: 30 godzin zajęć teoretycznych (po 45 min.) oraz 30 godzin zajęć praktycznych (po 60 min.),

– Materiały dydaktyczne w postaci książki i płyty z najnowszymi testami odpłatnie.

– Szkolenie po trasach egzaminacyjnych. 

– Jazdy po placu manewrowym 

– Jazdy odbywające się na samochodach: Kia Rio

– Egzaminy wewnętrzne (teoretyczny i praktyczny) 

-pierwszy egzaminy w cenie kursu.    

4. CENNIK I WARUNKI PŁATNOŚCI:

– Opłatę za wybraną opcje kursu, można wpłacać w częściach: I wpłata 1000zł przy zapisie na kurs, II wpłata pozostała kwota do 10 godz. jazd. 

– Osoba zapisująca się na kurs nauki jazdy zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie niezwłocznie po ukończeniu 10 godzin zajęć praktycznych.

– Ośrodek może wystąpić na drogę sądową przeciwko osobie, która zalega z zapłatą za kurs, jeśli zwłoka w uiszczaniu należności za kurs jest znaczna. W przypadku nieukończenia kursu w ciągu 3 miesięcy od pierwszej wpłaty (z przyczyn niezależnych od Auto szkoły), kontynuacja będzie możliwa po dopłacie wyrównującej do aktualnie obowiązującej stawki za kurs. Nie dotyczy to osób, które wpłaciły całą kwotę. Formy płatności za szkolenie: Bezpośrednia wpłata gotówki w biurze lub filii Auto Szkoły Elcar, 

-Przelewem na rachunek bankowy lub w biurze Auto Szkoły Elcar

5. OBOWIĄZKI KURSANTA:

– Kursant na każde zajęcia musi przynosić kartę jazd oraz mieć przy sobie dokument tożsamości,

– W razie nieobecności na zajęciach praktycznych, kursant zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30 zł za każdą godzinę wyznaczonych zajęć danego dnia.

– Odwoływanie lub zmiana daty zajęć praktycznych (bez konsekwencji) jest możliwe na 24 godziny przed planowanym terminem jazd i nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania szkolenia.

– W przypadku odwołania zajęć w terminie późniejszym niż 24 godziny sytuacja traktowana jest jako nieobecność.  

– Wyznaczanie jazd oraz zmiany ich terminów są planowane w biurze Auto Szkoły  tel.: 606692111 lub 502421122  

6. WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU:

– Kursant może przerwać szkolenie w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy jedynie po okazaniu oryginału dowodu jej dokonania. Zwrot pieniędzy nastąpi po odliczeniu opłat: zajęcia teoretyczne 650 złotych, zajęcia praktyczne 100 złotych za każdą zrealizowaną godzinę zajęć. Całość zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości podatku 23 % od kwoty wpłaconej.  Zwrot kwoty dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia rezygnacji. 

7. WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:

– Ukończenie szkolenia teoretycznego + pierwsza pomoc (30 godzin),

–  Ukończenie szkolenia praktycznego z instruktorem prowadzącym (30 godzin),

– Uzyskanie wyników pozytywnych z egzaminów wewnętrznych przeprowadzonych po szkoleniach,

– Uregulowanie wszystkich należności względem Auto Szkoły ELCAR .

Po spełnieniu wszystkich warunków łącznie: numer PKK kursanta zostanie zaktualizowany. 

8. WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA ROZSZERZONEGO:

– Ukończenie szkolenia teoretycznego + pierwsza pomoc (30 godzin),

– Ukończenie szkolenia praktycznego z instruktorem prowadzącym (34 godzin),

– Uzyskanie wyników pozytywnych z egzaminów wewnętrznych przeprowadzonych po szkoleniach,

– Uregulowanie wszystkich należności względem Auto Szkoły ELCAR.

9. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

– Po stwierdzeniu, że kursant jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka, podlega on natychmiastowemu usunięciu z kursu.

– Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy w pojeździe szkoleniowym zabrania się kursantom samodzielnego uruchamiania auta lub jazdy. Każda szkoda powstała po nie zastosowaniu się do ww. punktu spowoduje wyciągnięcie konsekwencji (również finansowych) w związku ewentualnymi stratami mienia lub kolizją.

– Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Auto Szkoły ELCAR. 

– Wszelkie zastrzeżenia dotyczące Szkoły należy kierować do Kierownika Ośrodka

                                          czytelny podpis/ data…………………………

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia w Auto Szkole Elcar (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883).” *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)□ tak□ nie                                                           czytelny podpis/ data………………………..